SPREMEMBA

 

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 10. 3. 2023

 
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 92/22 z dne 8. 7. 2022, št. 110/22 z dne 19. 8. 2022 ter št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi: 
 
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi: Skupni razpisani znesek je 7.000.000 EUR.