Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za oddajo: 10. 5. 2022

 

V Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka: JOB_2021), objavljenim v Uradnem listu RS, št. 152/20 in sprememba, št. 145/21, se v prvem odstavku točke »7.3 Oddaja vloge« besedilo »Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2022« nadomesti z besedilom 

»Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 10. 5. 2022«. 

V drugem odstavku te iste točke se besedilo »Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 23. 11. 2020, drugi rok je 22. 2. 2021, tretji rok je 17. 5. 2021, četrti rok je 20. 9. 2021, peti rok je 22. 11. 2021 in skrajni rok je 31. 1. 2022« nadomesti z besedilom 

»Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 23. 11. 2020, drugi rok je 22. 2. 2021, tretji rok je 17. 5. 2021, četrti rok je 20. 9. 2021, peti rok je 22. 11. 2021, šesti rok je 31. 1. 2022 in skrajni rok je 10. 5. 2022«. 

V četrtem odstavku te iste točke se besedilo »Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 23. 11. 2020 (prvi rok), 22. 2. 2021 (drugi rok), 17. 5. 2021 (tretji rok), 20. 9. 2021 (četrti rok), 22. 11. 2021 (peti rok) oziroma najkasneje do 31. 1. 2022 (skrajni rok)« nadomesti z besedilom 

»Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 23. 11. 2020 (prvi rok), 22. 2. 2021 (drugi rok), 17. 5. 2021 (tretji rok), 20. 9. 2021 (četrti rok), 22. 11. 2021 (peti rok), 31. 1. 2022 (šesti rok) oziroma najkasneje do 10. 5. 2022 (skrajni rok)«.