Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 11. 2. 2022 
Rok oddaje: 8. 6. 2022


V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21, sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/22, se v 8. točki doda deseti odstavek tako, da se glasi: 

»Rok za oddajo vlog na peto odpiranje je 8. 6. 2022. Vloge, ki bodo prispele za peto odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem, drugem, tretjem in četrtem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za peto odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.«. 


Spremeni se prejšnji deseti odstavek 8. točke, ki postane enajsti odstavek in se glasi: »Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 8. 6. 2022.«.