Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 4. 2. 2022
Rok za oddajo: 14. 3. 2022

 

 

Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1 (3301-3/2021- SRRS-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021, s spr. in dop. v št. 100/21 z dne 24. 6. 2021, 135/21 z dne 27. 8. 2021, 163/21 z dne 15. 10. 2021 ter 189/21 z dne 3. 12. 2021:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se doda 9. rok, in sicer kot sledi: 

  • 9. rok: 14. 3. 2022.

II. V poglavju 4 »Obravnava vloge«, podpoglavju 4.2 »Obravnava vloge« javnega razpisa se v šestem odstavku spremeni 1. točka, ki se sedaj glasi: 

1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. 

 

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.