NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2022/2023, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.


PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Pomurja. 

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POMURJA. 


NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 -prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani PORA, razvojna agencija Gornja Radgona (v nadaljevanju PORA) –  www.pora-gr.si / Štipendijska shema Pomurja.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu PORA, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona na tri možne načine:

  • osebno vsak delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu PORA,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež PORA,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: milan.svetec@pora-gr.si


ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt do 30. 9. 2022.


JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo. 

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile v zbiru prostih kadrovskih štipendij na spletni strani PORA / www.pora-gr.si / Štipendijska shema Pomurja  in na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) / www.jpi-sklad.si / Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica, 

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na PORA in  skladu, ne bo pa  javno objavljena na njunih spletnih straneh.


Zbir kadrovskih štipendij delodajalcev bo namenjen izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.


DODATNE INFORMACIJE
 lahko dobite na elektronskem naslovu: milan.svetec@pora-gr.si in po telefonu: 02 564 82 08 (Milan Svetec).

Sorodne objave