Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 20. 10. 2023
Rok oddaje: 8. 12. 2023

Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST je po vsebini likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju obvladovanja porabe/izgube energije.

VIŠINA IN VIR SREDSTEV

Skupni razpisani znesek finančnega produkta BIZI LIKVIDNOST je 20.000.000 EUR, od tega predvidoma 10.000.000 EUR za namene odprave posledic poplav in 10.000.000 za namene vlaganj na področju obvladovanje porabe/izgub energije

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav v avgustu 2023 in zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize, in sicer pri:

 • izboljšanju likvidnosti oziroma pri tekočemu poslovanju gospodarskih subjektov,
 • dvigu konkurenčnosti, produktivnosti ter tehnološki opremljenosti,
 • vlaganjih na področju varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov,
 • vlaganjih na področju učinkovite rabe energije,
 • obnovi proizvodnega potenciala gospodarskih subjektov, prizadetih zaradi poplav v avgustu 2023.


Cilji javnega razpisa:

 • obnova proizvodnega potenciala oziroma ohranitev gospodarske dejavnosti po poplavah v avgustu 2023 in zaradi energetske krize,
 • večja konkurenčnost in produktivnost,
 • izvedba ukrepov za obvladovanje porabe/izgub energije.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Upravičeni vlagatelji so subjekti, ki so:

 • registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23), kot:
 • pravna oseba,
 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna delniška družba,
 • evropska delniška družba,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • registrirani v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21) kot,
 • zadruga.


Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register pred 1. 1. 2022.

Upravičena velikost vlagatelja

 • Mikro, Mala, Srednja.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2023.

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV

Najnižja zaprošena vrednost posojila je 80.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000 EUR.
Zaprošeno posojilo ne sme presegati 30,00 % od višine čistih prihodkov od prodaje v letu 2022.
Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 80.000 EUR.

Posojilni pogoji
1. Obrestna mera je fiksna, njena višina pa je odvisna predvsem od namena likvidnostnega posojila.
a) V primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi energetske krize, je obrestna mera odvisna od sedeža vlagatelja (v ali izven obmejnih problemskih območij po Uredbi o obmejnih območjih), in sicer prejmejo:

 • vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih fiksno obrestno mero 1,5 % letno,
 • vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območjih fiksno obrestno mero 1,7 % letno.


V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 31. 5. 2024 glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022:

 • izkazal zmanjšanje porabe energije (absolutno ali na enoto proizvoda) za vsaj 5,00 % glede na izhodiščno stanje, ali
 • po oddaji vloge na javni razpis izdelal razširjeni energetski pregled s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije ali pridobil certifikat ISO 14.001 ali ISO 50001, je vlagatelj upravičen do znižanja obrestne mera za 0,5 % bazičnih točk, pod pogoji, določenimi v posojilni pogodbi.

b) V primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, je obrestna mera fiksna in znaša 0,50 % letno.
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.

Če Sklad zaradi pravil o državni pomoči ali pomoči de minimis upravičencu posojila ne more posredovati razpisani obrestni meri, se višina (fiksne) obrestne mere zviša za največ toliko, kolikor je nujno potrebno, da se ne preseže dovoljenega praga državne pomoči oziroma pomoči de minimis.
 

2. Doba vračanja

 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta (v primeru financiranja osnovnih sredstev).

 

VSEBINA VLOGE

Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:

 • izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj podpisano (elektronsko ali skenirano fizično podpisano) priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
 • poslovno dokumentacijo:
 • vlagatelj mora predložiti Poslovno-finančno prilogo, izpolnjeno na predlogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije oziroma EPO,
 • priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
 • priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.

 

ODDAJA VLOGE

1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.


Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije
•    https://www.srrs.si/novice/bizi-likvidnost-poplave-in-bizi-likvidnost-energija/