Najava objave Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Datum objave: prva polovica 2024


Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vse zainteresirane obvešča, da je v pripravi Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2024, 2025 in 2026, ki se bo izvedel v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe operacij celovitih energetskih prenov stavb, ki so v (so)lasti in rabi občin.
Gre za podporo izvedbi dveh ukrepov, in sicer ukrepa energetske prenove stavb (tudi javnih) z upoštevanjem trajnostne gradnje in naprednim upravljanjem sistemov stavb ter ukrepu spodbujanja priprave projektov za energetsko prenovo stavb. Podpora se zagotavlja s sredstvi Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru  Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti«, prednostne naloge 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, specifičnega cilja RSO 2.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov«.

UPRAVIČENI NAMENI

V okviru javnega razpisa se nepovratna sredstva dodeljujejo za sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb, kar pomeni usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na toplotnem ovoju stavbe (fasada, streha, tla) in/ali tehničnih stavbnih sistemih (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) tako, da so dosežene zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah oziroma zahteve za skoraj nič energijsko stavbo na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

23 milijonov evrov (evropska sredstva plus sredstva državnega proračuna, v razmerju 85:15 odstotkov).

PREDVIDENI TERMIN OBJAVE

Prva polovica leta 2024.
Ministrstvo si pridržuje pravico do sprememb informacij o javnem razpisu iz te najave, saj sta besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija še v pripravi.
Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, celotna razpisna dokumentacija pa bo dostopna na spletni strani ministrstva.

 

 

Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

Sorodne objave