Občina Gornja Radgona se je konec leta 2015 uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Glavni cilj prijavljenega projekta je kvalitetna izdelava Celostne prometne strategije (CPS), ki bo v nadaljevanju podlaga za odločanje o sprejemu in izvedbi ukrepov, vezanih na vse elemente prometnega sistema in ki bodo prispevali k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti. Občina želi nadgraditi obstoječe metode načrtovanja z upoštevanjem načela strateškega razmišljanja, vključevanja, sodelovanja in vrednotenja ter s tem zagotoviti boljšo kakovost bivanja občanom.

Gre za celostno načrtovanje prometa, ki izhaja iz izkušenj dobrih praks mnogih evropskih mest in uresničujejo pristop, kjer so središče načrtovanja ljudje in višja kakovost bivanja. S pomočjo CPS si bo Občina Gornja Radgona prizadevala rešiti izzive, povezane s prometom ter s tem tudi uresničiti ključne razvojne potenciale.

S pripravo in uresničenjem Celostne prometne strategije lahko občina pričakuje učinke, kot so:

  • manjši zasebni izdatki za prevoz – ljudje v občinah s Strategijo potrošijo manj denarja za potovanja do določenega cilja,
  • manj izgubljenega časa zaradi prometa – občine s Strategijo imajo manj prometnih zastojev,
  • dvig kazalcev zdravja – zaradi zmanjšanja onesnaženosti zraka in večjih možnosti za aktivno potovanje so prebivalci bolj zdravi,
  • večja dostopnost za vse prebivalce, vključno s starejšimi in mlajšimi ljudmi ter tistimi s funkcionalnimi težavami,
  • učinkovitejše izpolnjevanje zakonskih obveznosti in reševanje težav z onesnaževanjem zraka,
  • boljši dostop do sredstev Evropske unije,
  • smotrnejša poraba občinskega proračuna – boljše upravljanje prometnega sistema pomeni znižanje stroškov vzdrževanja in razvoja infrastrukture.

V okviru CPS bodo potekale tudi aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti, ki je vsako leto med 16. in 22. septembrom.

Informacije:

Razpisovalec:
Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo

Vrednost projekta:
71.764,71 EUR

Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina:
50.000,00 EUR (85 % upravičenih stroškov)

Soudeležba občine:
21.764,71 EUR

Trajanje projekta:
10. 3. 2016 – 18. 5. 2017

Projekti v izvedbi