Občina Gornja Radgona je bila partner v projektu 3PARKI, ki ga je mestna občina Murska Sobota prijavila na javni razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj, Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013.

Drugi partnerji v projektu so bili:

 • Domači partner: Razvojni center Murska Sobota, Slovenija
 • Prekomejni partner: Občina Körmend , Madžarska

Občina Gornja Radgona se je odločila, da bo vlagala v javno infrastrukturno, ki omogoča:

 • trajnostni razvoj območja in s tem
 • višjo kvaliteto življenja na tem območju ter
 • zmanjšanje depopulacije območja

Investitor je za celotno pokritje investicije predvidel različne finančne vire. Občina je pridobila nepovratna sredstva iz javnega razpisa Evropskega sklada za regionalni razvoj, Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013, preostanek se bo zagotovil iz proračuna občine Gornja Radgona.

Projekt prinaša mestu pomembne družbene, okoljske in ekonomske priložnosti in koristi. Investicije in programi v parkih in rekreacijskih sistemih oblikujejo spodbudno in pozitivno zeleno in družbeno infrastrukturo kakovostnega življenja in bivanja v mestih. Naše reke in potoki, ribniki, mestni gozdovi in parki ter različne poti omogočajo rekreacijske športe, družabne dogodke, druženje prebivalcev, praznovanja, učenje v naravi in miru, nove stike, osebno rast, sprostitev, obnovo, igro in fizično ter duševno kondicijo, kulturna dediščina, habitati in zgodovina v parke vraščajočih se mestnih centrov pa učenje, spoznavanje, identiteto ter turistični razvoj.

Mesto bo s tem projektom lahko ohranilo, izboljšalo in omogočilo prebivalcem dostop do naravnega sveta v bližini njihovih domov, služb in šol ter sočasno ohranilo naravni ekosistem. Naraščajoče se zavedanje glede pomembnosti urbanih zelenih in vodnih površin kot vrednote projekt poziva tudi k nekaterim okoljskim standardom ter botanični pregled in raziskave na tem področju, kjer so povezana znanja in izkušnje strokovnjakov ključna. Projekt prinaša veliko priložnosti in postavlja nove izzive, s katerimi se soočajo današnja mesta.

V projektu 3PARKI se bodo vsa tri mesta poleg investicij ukvarjala še s:

 • predstavitvijo in promocijo ter osveščanjem prebivalstva o mnogih bistvenih individualnih, družbenih, okoljskih in ekonomskih koristi zelenih površin v mestih,
 • pridobitvijo navodil za razvoj in vzdrževanje parkov za mestne uprave in upravljavce parkov,
 • pripravo preglednice predloga razvojne usmeritve, prioritete in program dela za posamezno lokalno skupnost za obdobje po projektu ter s pregledom narejenega v obdobju projekta (2009-2012) s spoznanji in rezultati ekspertne skupine.

Občina Gornja Radgona ima zelo dobre pogoje za razvoj sonaravnega turizma, kar izhaja iz osnovnih naravnih in ustvarjalnih danosti. Možnosti razvoja turizma še ne pomenijo veliko, če jih ne oblikujemo, usklajujemo, promoviramo in predvsem učinkovito prodamo kot originalni turistični produkt. Naravne danosti v Gornji Radgoni ponujajo aktivne počitniške programe in športna doživetja v vseh letnih časih, npr. reka Mura – raftanje, splavarjenje; jezera – plavanje, čolnarjenje, ribištvo…; zelene površine – kolesarjenje, tenis, pohodništvo. Posebna so doživetja v številnih vinskih kleteh in vožnja s turističnim vlakom med vinogradi Radgonsko-Kapelskega vinorodnega okoliša.

Projekt v občini Gornja Radgona obsega dva različna parka – Mestni park v Gornji Radgoni in gozdni park Lisjakova struga, ki se povezujeta in navezujeta na reko Muro z označeno učno potjo. Tako bosta tvorila celovito vsebinsko parkovno območje kot dodana vrednost k že obstoječi prostorski navezavi. Govorimo o sožitju dveh krajinskih elementov: voda (reka Mura, vodne depresije, vodomet) ter gozd (naravni, parkovni). Na tak način želimo pokazati in prikazati razliko med urejenim mestnim parkom s pripadajočimi parkovnimi elementi in infrastrukturo, ki jih mestni parki ponavadi vsebujejo ter naravnim, divjim gozdnim parkom.

Mestni park

 • Zasaditev višjih drevnin (okrog 5 metrov) ter različnega grmičevja,
 • Izbor parkovnega rastlinja in umestitev le teh, označbe posameznih rastlin,
 • infrastrukturna oprema:
  • pohodne poti,
  • tlakovani plato (za druženje in prireditve),
  • vodomet (kot simbol vode priča o življenjskem in zgodovinskem pomenu reke Mure za krajino in ljudi).
  • klopi,
  • otroško igrišče,
  • koši,
  • konfini,
  • podstavek za skulpturo.

Sanacija vodne depresije v Lisjakovi strugi

 • čiščenje ter ureditev brežin stihijsko nastale depresije,
 • odvoz odpadkov na odlagališče odpadkov in
 • izgradnja lesenega mostička preko depresije
 • namestitev počivališč – klopi.

Postavitev učne poti

Učna pot bo tekla od mestnega parka mimo športnega centra ob reki Muri do konca Lisjakove struge. Pot se bo nadaljevala skozi Lisjakovo strugo, kjer so postavljene učne table, ki učijo o flori in favni na tem območju. Mimo sanirane vodne depresije z novim mostičkom se bo pot usmerila ob nasipu nazaj na izhodiščno točko, kjer si lahko s pomočjo vodiča ogledamo novi park z na novo nasajenimi rastlinami.

Promocija projekta

vodič po obeh parkih (učna brošura)
tisk informativnih ter razlagalnih tabel,
skupna brošura v različnih jezikih, skupaj s partnerji.

Delavnice
Izvedba 4 delavnic na temo:

 • vandalizem v parkih za strokovne delavce (občina, komunala)
 • vandalizem med mladimi (mladina)
 • vzdrževanju parkovnih površin (strokovni delavci)
 • park in mesto.

Poleg zgoraj navedenih ciljev je s tem projektom vzpostavljena temeljna infrastruktura za nadaljnje možnosti trajnostnega razvoja območja ter ohranitev naravnih habitatov na območju občine.

Povezave na spletna mesta:

Občina Murska Sobota: www.murska-sobota.si/3parki-3park
Občina Körmend: www.kormend.hu
Občina Gornja Radgona: www.gor-radgona.si/gids/sporocilo

Projekti v izvedbi