Projekt »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica« je projekt Občine Gornja Radgona, ki se izvaja na območjih treh krajevnih skupnosti in sicer krajevne skupnosti Negova, Spodnji Ivanjci in Spodnja Ščavnica.

Sredstva za izvedbo projekta je Občina Gornja Radgona pridobila iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru 3. razvojne osi, ukrep 321 Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo.

Namen projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica« pomeni zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na ozemlju lokalne skupnosti na območjih, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki niso bili omogočeni, oziroma območja, kjer novi interesenti niso imeli možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi so na tem območju že obstajali posamezni širokopasovni priključki in območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev bil izkazan neobstoj komercialnega interesa.

Iz opravljene analize Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo glede pokritosti širokopasovnih priključkov na gospodinjstvo na območju naštetih krajevnih skupnosti izhaja, da je na območju KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica skupaj 461 priključkov, ki so po podatkih ministrstva upravičeni do sofinanciranja s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zato bo tem gospodinjstvom občina Gornja Radgona preko ukrepa 321, omogočila izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo temeljil na optičnem omrežju.

Glede na dejstvo, da vsa gospodinjstva in ostali zainteresirani niso upravičeni do sofinanciranja priključkov, se je občina odločila, da poišče druge vire za pokrivanje vseh potreb na območju omenjenih krajevnih skupnosti, kar pa se bo izvedlo v II. fazi. O nadaljnjih aktivnostih bodo občani pravočasno obveščeni.

Projekti v izvedbi