Javni poziv 114SUB-OB24 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za izvedene nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah na celotnem območju Republike Slovenije.

Ukrepi, za katere se dodeli nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

A- vgradnja solarnega sistema v stavbi,

B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,

E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,

F- toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

G- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,

H- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavb.

 

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 42.000.000 EUR, pri čemer je 26.000.000 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami.

Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je tako v času vložitve vloge, kot v času izdaje odločbe investitor in:

– lastnik ali solastnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva

– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, stavbi ali stanovanju ali poslovnem prostoru, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali

– ožji družinski član lastnika nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (po tem javnem pozivu se šteje za ožjega družinskega člana: zakonec, izvenzakonski partner, otrok, starš, brat, sestra, stari starš, vnuki, zakonec ali izvenzakonski partner ožjega družinskega člana) ali

– najemnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.

Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na telefonski številki 01 241 4820 in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov  ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01 241 4820 v času uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek od 12. do 14. ure), po elektronski pošti na elektronskem naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Eko sklad

Datum objave:

5. 7. 2024

Rok oddaje

do porabe sredstev

VEČ...