Javni razpis »Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta razvoja računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov  za doseganje operativnih ciljev kurikuluma za vrtec oz. operativnih ciljev učnih načrtov predmetov od 1. do 5. razreda v osnovni šoli.

Namen javnega razpisa je krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) z razvojem računalniškega mišljenja pri strokovnih delavcih (v nadaljevanju: učiteljih) in otrocih oz. učencih (v nadaljevanju: učečih) v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikom s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom na vlogi sodobnih učnih oblik in metod dela ter medpredmetnega povezovanja.

Pomembno je sodelovanje ključnih deležnikov (VIZ, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni visokošolski zavodi, javni raziskovalni in infrastrukturni zavodi, javne ustanove za izobraževanje odraslih) in zunanjih deležnikov iz lokalnega in širšega okolja (npr. podjetja, neprofitne organizacije, gospodarska ali obrtna zbornica, društva in druge organizacije civilne iniciative, mladinske organizacije, lokalne skupnostni, posamezniki itd.). 

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 700.000,00 EUR.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Datum objave:

14. 6. 2024

Rok oddaje

15. 7. 2024

VEČ...