PREDMET FINANČNEGA PRODUKTA

Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA je po vsebini likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetja za projekte povezane z optimizacijo porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju obvladovanja porabe/izgube energije.

NAMEN IN CILJ FINANČNEGA PRODUKTA

Namen finančnega produkta BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, produktivnost ter tehnološka opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe/izgub energije.
Cilji finančnega produkta je izvedba ukrepov vlagateljev na področju obvladovanja porabe/izgube energije. Pri izvajanju finančnega produkta SRRS daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih

VIŠINA SREDSTEV

Skupni znesek: 10.500.000 EUR posojil.

Posojilni pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji.

VLAGATELJ

 1. Vlagatelj mora biti vpisan v ustrezen register (sodni oziroma poslovni) pred 1. 1. 2022
 2. Vlagatelj je lahko organiziran kot:
  a) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, ali
  b) gospodarski subjekt oziroma pravna oseba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZintPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23), kot:
  1. družba z neomejeno odgovornostjo,
  2. komanditna družba,
  3. družba z omejeno odgovornostjo,
  4. delniška družba,
  5. komanditna delniška družba,
  6. evropska delniška družba,
  7. gospodarsko interesno združenje
  8. evropsko gospodarsko interesno združenje,
   ali kot
  9. zadruga ali zadružna zveza, registrirana v
   skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09
   – uradno prečiščeno besedilo in 121/21).
 3. je Mikro, Malo, Srednje ali Veliko podjetje.
  a) Za opredelitev velikosti se uporabljajo določbe iz Priloge I k Uredbi za skupinske izjeme, kot je opredeljena v 9. poglavju tega razpisa. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.

ODDAJA VLOGE

1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del EPO.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Vlagatelj vlogo odda na finančni produkt v obdobju odprtega razpisnega roka za finančni produkt, in sicer od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev.
Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

22. 3. 2024

Rok oddaje

17. 5. 2024

Oddaja vloge