PREDMET FINANČNEGA PRODUKTA

Finančni produkt LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA omogoča sofinanciranje projektov za izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb na področju zagotavljanja javnih dobrin v okviru delovanja javnih služb na območju Republike Slovenije

NAMEN IN CILJ FINANČNEGA PRODUKTA

Namen finančnega produkta LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA je sofinanciranje projektov na področju izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih služb, kot npr. komunalnih storitev, področju urejanja voda in varovanja okolja, vzdrževanja cest ipd. na območju Republike Slovenije.
Cilji finančnega produkta je izboljšanje komunalne, okoljske idr. javne infrastrukture na področju izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb.

VIŠINA SREDSTEV

Skupni znesek: 5.000.000 EUR posojil.
Posojilni pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji.

VLAGATELJ

Vlagatelj je lahko organiziran kot:
a) javno podjetje, v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah.
Vlagatelj mora biti vpisan v ustrezen register (sodni oziroma poslovni) pred 1. 1. 2022.
– je Mikro, Malo, Srednje ali Veliko podjetje.
a) Za opredelitev velikosti se uporabljajo določbe iz Priloge I k Uredbi za skupinske izjeme, kot je opredeljena v 9. poglavju tega razpisa. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.

ODDAJA VLOGE

1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del EPO.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Vlagatelj vlogo odda na finančni produkt v obdobju odprtega razpisnega roka za finančni produkt, in sicer od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev.
Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

 
Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2023 naprej.

Skrajni rok zaključka projekta je do 31. 12. 2027. Projekt je zaključen, ko so financirani upravičeni stroški vključeni v proces ali storitev in so izkazani cilji projekta.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

22. 3. 2024

Rok oddaje

17. 5. 2024

Oddaja vloge