Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu Republike Slovenije objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za leti 2024 in 2025. Program, za katerega je zagotovljenih 26 milijonov evrov, bo namenjen podpori stanovanjskim projektom lokalnih skladov in občin ter neprofitnih stanovanjskih organizacij.

Do sredstev iz Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za leti 2024 in 2025 so upravičeni lokalni stanovanjski skladi in občine ter neprofitne stanovanjske organizacije. Ti akterji se bodo lahko za finančna sredstva potegovali s prijavo stanovanjskih projektov, kot so novogradnje, rekonstrukcije, nakup novih ali rekonstruiranih stanovanjskih enot od tretjega subjekta in sprememba namembnosti stavb.

Ministrstvo za solidarno prihodnost in Stanovanjski sklad Republike Slovenije z objavljenim programom sofinanciranja zagotavljata nadaljnjo podporo razvoju stanovanjskih projektov na lokalni ravni in s tem spodbujata povečanje števila javnih najemnih stanovanj po državi.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi tega Programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025 prispeva denarna sredstva za izvajanje pristojnosti lokalnih skupnosti na stanovanjskem področju skladno s prvo alinejo drugega odstavka 154. člena SZ-1, in sicer tako, da omogoča naslednje oblike sofinanciranja investicijskih projektov za pridobivanje novih javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot, in sicer:

  1. a) posojilo
  2. b) soinvestiranje (sodelovanje SSRS z lokalnimi skupnostmi, javnimi nepremičninskimi skladi, neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami in ostalimi pravnimi osebami, javnega in zasebnega prava) c) posojilo in soinvestiranje (kombinacija oblik pod točko a) in točko b)).

Poraba sredstev programa je zaradi trajanja projektov predvidena sukcesivno v letih do 2025 oziroma do zaključka in celotne realizacije projekta najkasneje do konca leta 2028.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2025.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Datum objave:

5. 7. 2024

Rok oddaje

do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2025

VEČ...