NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:

A. OPREMA SKUPINE A – izključno nova oprema:

 • gasilska zaščitna obleka (GZO),
 • gasilska zaščitna obleka za požare v naravi (GZO-PN),
 • kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
 • gasilska zaščitna čelada (GZČ),
 • gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in tehnično reševanje (GZČ GP+TR),
 • gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
 • gasilske zaščitne rokavice (GZR),
 • izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP),
 • izolirni dihalni aparat – komplet brez tlačne posode (IDA),
 • tlačna posoda (TP),
 • gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
 • izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
 • nahrbtna brenta (NB),
 • gasilski pas (GP),
 • termo kamera (TK).


B. OPREMA SKUPINE B (vozila, podvozja, nadgradnje in naprave):

 • gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
 • pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let;
 • pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;
 • prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000, PFPN 10-750 in PFPN 10-1500 – nove;
 • potopne črpalke (PČ):230V, izdelane v skladu z DIN 14425 ali SIST EN ISO 9906, moč črpanja: min. 700 l/min pri 0 barih – nove;
 • agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;
 • zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
 • nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.


Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis, so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji.

MERILA ZA RAZDELITEV SREDSTEV

Podlaga za določanje deležev in osnova za določitev višine sofinanciranja bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opreme, razen za vsa gasilska vozila, kjer se pri obračunu sofinanciranja upošteva izhodiščna vrednost vozila iz razpisa, v kolikor pa vlagatelj plača nižjo vrednost od izhodiščne, pa se kot izhodišče za sofinanciranje upošteva plačana vrednost vozila

VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo razpisa, znaša 2.500.000,00 €, oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa.
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« oziroma datum dobave blaga v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis.

ROK IN ODDAJA VLOGE

Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: »Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«.
Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem objave v uradnem listu, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 6. 5. 2024.

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana (spletna stran: https://gasilec.net/, elektronski naslov: adriana.cividini@gasilec.net).

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Datum objave:

22. 3. 2024

Rok oddaje

6. 5. 2024

Informacije o razpisu