Strateški dokumenti / EU programi

Razvojni dokumenti na ravni regije Regionalni razvojni program (RRP) Pomurske regije 2014 – 2020 je temeljni programski dokument na regionalni ravni za Pomurje za obdobje od leta 2014 do 2020.

RRP Pomurske regije 2014 - 2020 določa naslednje strateške cilje:

  • razvoj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, temelječega na znanju, inovativnosti, podjetnosti, povezovanju in družbeni odgovornosti,
  • povečanje preskrbe z zdravo, ekološko pridelano hrano iz lastnih virov,
  • zagotovitev spodbudnega družbenega okolja, kjer vsi posamezniki stremijo k zdravju in v celoti razvijajo svoje potenciale,
  • zagotovitev energetske samozadostnosti regije, izboljšanje stanja njene infrastrukturne opremljenosti ob varovanju njenih naravnih virov.

Strateški dokumenti na ravni regije

Strateški dokument na ravni RS – industrija:

Strateški dokumenti na ravni RS - turizem:

Strateški dokumenti na ravni RS - energetika in okolje:

Strateški dokumenti na ravni EU - energetika in okolje

Strateški dokumenti na ravni RS - splošno:

Strateški dokumenti na ravni RS - operativni programi:

Strateški dokumenti na ravni RS - kmetijstvo in gozdarstvo:

Strateški dokumenti na ravni RS - energetika in okolje:

Strateški dokumenti na ravni EU - Obzorje 2020

Strateški dokumenti na ravni EU - COSME 2020

Strateški dokumenti na ravni EU - Erasmus

Strateški dokumenti na ravni EU - LIFE