Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Pora, razvojna agencija Gornja Radgona.

1. Osnovni podatki o katalogu

1.1 Splošne informacije

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o javnem zavodu PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, zakonodaji, ki ureja področje delovanja zavoda, pristojnostih in nalogah zavoda, projektih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti.

Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških dokumentih in zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.

V rubriki Podatki o izdajatelju so na voljo podatki o izdajatelju KIJZ.

V rubriki Predpisi, akti, dokumenti javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona so v elektronski obliki dosegljivi predpisi zavoda.

1.2 Podatki o katalogu

Naziv organa: Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
Naslov: Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona
Davčna številka: SI65029305
Matična številka: 1942654000
Kontakt: Tel.: 02 564 82 08, Faks: 02 564 82 09
Elektronski naslov: info@pora-gr.si
Spletna stran: http://www.pora-gr.si/

Odgovorna uradna oseba:
Dr. Milan Svetec prof., direktor

Datum prve objave kataloga: 31. 05. 2008
Datum zadnje spremembe: 11. 12. 2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://pora-gr.si/katalog-ijz/

Druge oblike kataloga:
Tiskana verzija je dostopna na sedežu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Naloge javnega zavoda:

 • koordiniranje aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega razvoja celotnega območja, predvsem na področju gospodarstva, kmetijstva in družbenega razvoja,
 • koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij in aktivno sodelovanje pri izvajanju širše regionalne razvojne strategije,
 • izvajanje nalog, ki jih je na zavod prenesla ustanoviteljica in so namenjene razvoju in pospeševanju gospodarstva, kmetijstva in družbenega razvoja,
 • pripravljanje in aktiviranje razvojnih programov,
 • zbiranje in razpolaganje z informacijami s področja gospodarstva,
 • spremljanje razpisov možnih virov financiranja projektov na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
 • svetovanje in priprava vlog ter pomoč pri pripravi in izdelavi dokumentacije za sofinanciranja na natečajih in razpisih v državi in tujini za potrebe ustanoviteljice,
 • sodelovanje pri povezovanju različnih kapacitet na področju raziskav in razvoja,
 • sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
 • sodelovanje s podjetji, razvojnimi in ostalimi institucijami na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju,
 • vodenje pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljišč, primernih za razvoj gospodarstva,
 • razvijanje ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
 • svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in potencialnim podjetnikom,
 • opravljanje storitev za podjetnike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničevanju razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev finančnih sredstev….),
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev, seminarjev, predavanj.

Javni zavod zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Organi in organizacija javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja RadgonaOrgani zavoda so:

 • Svet zavoda,
 • direktor,
 • Strokovni svet zavoda.

SVET ZAVODA: Svet zavoda šteje 5 članov in je sestavljen iz:

 • treh predstavnikov ustanoviteljice Občine Gornja Radgona,
 • enega predstavnika delavcev,
 • enega predstavnika javnosti.

Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

 • imenuje in razrešuje direktorja,
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem uresničevanju,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta statut ali drug splošni akt zavoda,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
 • predlaga ustanoviteljici spremembe ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih zadevah,
 • razpisuje volitve delavcev v svet zavoda,
 • predlaga način delitve presežka oziroma način pokrivanja izgube,
 • odloča o najemanju kreditov,
 • imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

DIREKTOR

 • Poslovodni in strokovni vodja zavoda je direktor.
 • Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev, organizira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela zavoda. Za svoje delo je odgovoren svetu zavoda in ustanoviteljici.
 • Direktor opravlja naslednje naloge:
 • organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 • pripravlja program razvoja zavoda,
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 • oblikuje predloge novih programov, skrbi za njihovo realizacijo,
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev,
 • določa sistemizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerjih in odgovornosti delavcev,
 • sodeluje z ustanoviteljico ter drugimi institucijami pri realizaciji programov,
 • opravlja druga dela v skladu na podlagi odločitev sveta zavoda, strokovnega sveta ali drugih predpisov.
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja

STROKOVNI SVET

Strokovni svet je pet članski in ga sestavljajo:

 • dva predstavnika občinske uprave Občine Gornja Radgona,
 • dva predstavnika podjetnikov ter
 • direktor zavoda.
 • Strokovni svet vodi direktor zavoda.
 • Strokovni svet zavoda opravlja naslednje naloge:
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
 • daje predloge, mnenja, pobude direktorju zavoda,
 • predlaga nove programe in aktivnosti,
 • določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda,
 • določa prioriteto izvajanja programov v posameznem letu,
 • opravlja druga dela določena s statutom zavoda.

Notranja organizacija zavoda in imenik zaposlenih

Notranjo organiziranost javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona ureja Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu PORA Gornja Radgona, ki ga je v skladu z veljavnimi predpisi in akti sprejel Svet javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, na svoji 24. redni seji, dne 17. 07. 2008.

MENIK ZAPOSLENIH

DIREKTOR
dr. Milan Svetec, prof.
milan.svetec@pora-gr.si
tel.št.: 040 974 146

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II
Nuša PAVLICA JAKOVLJEVIČ univ. dipl. ing.
nusa.pavlica@pora-gr.si
tel. št.: 040 455 142

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II
Mateja FIŠINGER, univ. dipl. ekon.
mateja.fisinger@pora-gr.si
tel. št.: 031 354 524

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

Ime in priimek: dr. Milan Svetec, prof.
Funkcija: direktor javnega zavoda PORA
Naslov: PORA Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona
Elektronski naslov: milan.svetec@pora-gr.si
Telefonska številka: 02 564 82 08

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda

Povezave na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje zavoda ter povezava na lokalni register predpisov Povezave do državne zakonodaje s področja zavodov (http://zakonodaja.gov.si/):

 • Zakon o zavodih (ZZ)
 • Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
 • Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Povezave predpisov evropske unije:

 • Dostop do zakonodaje Evropske unije
 • Evropski parlament
 • Evropska komisija
 • Svet Evropske unije

Povezava na lokalni register predpisov Občine Gornja Radgona:

 • Register občinskih predpisov Občine Gornja Radgona

Druge povezave:

 • Uradni list RS
 • Register predpisov RS
 • Služba vlade RS za zakonodajo
 • Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Zbirke zakonodajnega postopka DZ
 • Informacijski pooblaščenec
2.e Seznam predlogov predpisov
 • Statut javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
 • Razvojni program občine Gornja Radgona
 • Pregled projektov za območje občine Gornja Radgona za obdobje 2009 – 2013
 • Projekti
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravljam
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Postopek za dostop do informacij javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga, je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJS) ter Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Zavod lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Prosilci lahko do informacij javnega značaja brezplačno dostopajo preko:

 • spletne strani javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, http://www.pora-gr.si/
 • fizični dostop je mogoč v prostorih zavoda, Trg svobode 12, Gornja Radgona, v času uradnih ur, ki so v:
 • ponedeljek od 8. do 14. ure,
 • sredo od 8. do 16 ure in
 • petek od 8. do 12. ure.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). Posredovanje informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. V primeru zahteve za ponovno uporabo, in sicer v pridobitne namene, se posredovane informacije javnega značaja zaračunajo. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, se posredovanje informacij za namen ponovne uporabe ne zaračuna.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Ne vodimo seznama najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, ker nobena informacija javnega značaja ni bila zahtevana najmanj trikrat.

ZBIRKA URADNIH OBJAV

Od 9. 7. 2003 naprej je kot uradno glasilo občine določeno Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih. To je posebna priloga časopisa PREPIH – neodvisni lokalni časopis območja občin Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Časopis Prepih izhaja dvakrat mesečno, izdaja ga VEDRA d.o.o. Gornja Radgona.

Naslov uredništva je: Ljutomerska 6, p.p. 12, 9250 Gornja Radgona.

Kontaktne informacije: telefon 02/564-96-00, telefaks 02/564-96-01, e-pošta vedra@siol.net. Kontaktna oseba je predsednik časopisnega sveta g. Drago Šinko na GSM: 041/772-460.

5. Izjava o dostopnosti

Razvojna agencija PORA omogoča dostopnost spletišča www.pora-gr.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A in 189/21 – ZDU-1M) širšemu krogu spletnih uporabnikov.

Za zagotavljanje zakonskih zahtev glede dostopnosti so bile z vtičnikom za dostopnost ali na druge načine omogočene nekatere prilagoditve, kot so:

 • spletna stran se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, ne da bi se pri tem spremenila struktura spletne strani ali izgubila vsebina;
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem);
 • velikost strani se lahko poveča za 200-odstotkov in se pri tem ne izgubi vsebina ali funkcionalnost;
 • spletišče deluje predvidljivo;
 • uporabnik se lahko po spletni strani premika s pomočjo tipkovnice, uporaba miške ni nujna. Uporabnik, ki uporablja zgolj tipkovnico, se ne more znajti v situaciji, kjer bi bila njegova nadaljnja uporaba strani odvisna od uporabe miške.
 • spletne strani ne vsebujejo utripajočih vsebin, animacije pa je mogoče ustaviti z vtičnikom za dostopnost. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov;
 • nobena vsebina na spletni strani ni časovno omejena in se ne izteče.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.pora-gr.si je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.pora-gr.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena za organ ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa;
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila);
 • kompleksne tabele s podatki in tabele v obliki slik;
 • neopisane fotografije in video vsebine starejšega datuma.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču pora-gr.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo, kar bomo skušali sproti odpravljati z vašo pomočjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov info@pora-gr.si ali pišete na naslov:

Razvojna agencija PORA
Trg svobode 12
9250 Gornja Radgona

Elektronska pošta: info@pora-gr.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si